Muhammad Rasulullah
28 Tahun Kehidupan Monogami Rasulullah s.a.w.: Monogami Juga Sunnah Nabi s.a.w.

28 Tahun Kehidupan Monogami Rasulullah s.a.w.: Monogami Juga Sunnah Nabi s.a.w.

Oleh: Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen/Jateng 2)

Dalam menafsirkan QS 4/An-Nisa’: 4 (Catatan Tafsir No. 560), Maulana Malik Ghulam Farid antara lain berkomentar bahwa menurut Al-Quran, tujuan perkawinan ada empat, yakni:

(1) pencegahan terhadap penyakit-penyakit jasmani, akhlak dan rohani (QS 2:188; 4:25);

(2) mendapatkan ketenteraman hati dan untuk memperoleh seorang teman hidup yang mau mencurahkan cinta kasihnya (QS 30:22);

(3) mendapatkan keturunan dan

(4) memperluas lingkup kekeluargaan (QS 4:2).

Nah, berikut ini contoh perkawinan Rasulullah s.a.w. sebagai uswatun hasanah bagi kita. Yakni periode perkawinan monogamy Rasulullah s.a.w. selama 28 tahun bersama Sayyidah Khadijah r.a. (selama 25 tahun) bersama Sayyidah Sawdah r.a. (selama 3 tahun).

MONOGAMI PERTAMA: BERSAMA SAYYIDAH KHADIJAH r.a. (Selama 25 tahun)

Siapakah Sayyidah Khadijah Itu?

Ibnu Hisyam berkata bahwa Sayyidah Khadijah r.a. itu putri dari Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Ghalib (Ishaq: 2012: 115).

Sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. adalah putra dari Abdullah. Abdullah sendiri merupakan anak terakhir Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay (Ishaq: 2012: 32, 94). Jadi silsilah Sayyidah Khadijah r.a. dan Nabi Muhammad s.a.w. bertemu pada leluhurnya: Qushay.

Sayyidah Khadijah r.a. adalah seorang wanita mulia dan kaya/pedagang besar. Pada zaman itu beliau r.a. juga mendapat gelar “At-Thahirah” (wanita suci). Namun demikian nama panggilannya adalah Ummu Hindun (Hindun adalah putri dari suami sebelumnya) [Al-Masri: 1993: 28].   

Sebelum Kenabian (Selama 15 Tahun): Sayyidah Khadijah r.a. Bersama Rasulullah s.a.w.

Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud r.a. (1992: 11) juga menjelaskan bahwa Sayyidah Khadijah r.a. sudah berusia 40 tahun dan telah dua kali menjadi janda.

Suaminya yang pertama ialah Atiq bin ‘Aid Al-Makhzumi dan yang kedua ialah Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Kedua-duanya telah meninggal dunia (Al-Masri: 1993: 30).

Sayyidah Khadijah r.a. mengirim sahabat karibnya (yang bernama Nafisah binti Umayah At-Tamimi [Al-Masri: 1993: 31]) kepada Rasulullah s.a.w. untuk menyelidiki apa beliau s.a.w. bersedia mengawini beliau r.a.. Wanita itu menemui Rasulullah s.a.w. dan bertanya, mengapa beliau s.a.w. belum berkeluarga.

Rasulullah s.a.w. menjawab bahwa beliau s.a.w. tidak cukup mampu untuk menikah.

Wanita itu menanyakan apakah beliau s.a.w. setuju jika ada seorang wanita kaya dan terhormat bersedia untuk dikawin.

Rasulullah s.a.w. bertanya, siapa gerangan wanita itu; dan tamu itu mengatakan, Khadijah (r.a.). Rasulullah s.a.w. berkeberatan dengan mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah r.a. terlalu tinggi kedudukannya untuk beliau s.a.w..

Tamu itu menyanggupi akan berusaha mengatasi segala kendala. Jika demikian halnya, kata Rasulullah s.a.w., tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kecuali setuju (Hadhrat Mahmud r.a.: 1992: 11).

Sayyidah Khadijah r.a. mengirimkan pesan kepada paman Rasulullah s.a.w.. Perjanjian telah diterima oleh semua pihak dan pernikahan diselenggarakan dengan resmi (Hadhrat Mahmud r.a.: 1992: 11).

Ibnu Hisyam berkata bahwa tatkala Sayyidah Khadijah r.a. mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah s.a.w., beliau s.a.w. menceritakan  hal ini kepada paman-pamannya. Maka dengan didampingi pamannya: Abu Thalib dan Hamzah r.a. (bin Abdul Muthalib), Rasulullah s.a.w. pergi ke rumah Khuwailid bin Asad. Hamzah r.a. melamar Sayyidah Khadijah r.a. untuk beliau s.a.w.. Khuwailid menikahkan putrinya itu dengan Rasulullah s.a.w. (Ishaq: 2012: 116 dan Al-Masri: 1993: 31).

Dan Abu Thalib-lah yang memberikan kata sambutan dalam upacara pernikahan tersebut (Jamil Ahmad: 1987: 64).

Ibnu Hisyam berkata: Rasulullah s.a.w. menyerahkan maskawin kepada Sayyidah Khadijah r.a. sebanyak 20 unta betina muda. Sayyidah Khadijah r.a. adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah s.a.w. dan beliau s.a.w. tidak menikah dengan wanita manapun semasa hidup Sayyidah Khadijah r.a. (Ishaq: 2012: 116).

Mengatasi Perbedaan Status Sosial

Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad r.a. menjelaskan bahwa seorang pemuda miskin yang telah yatim sejak kanak-kanak, baru pertama kali memasuki jenjang hidup makmur. Beliau s.a.w. telah menjadi kaya. Tetapi cara menggunakan kekayaannya merupakan suatu contoh dan pelajaran bagi seluruh umat manusia.

Setelah pernikahan, Sayyidah Khadijah r.a. merasa bahwa beliau r.a. kaya dan sang suaminya miskin. Perbedaan harta milik antara suami dan istri tidak akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau r.a. mengambil keputusan menyerahkan harta-benda dan semua budak beliau r.a. kepada Rasulullah s.a.w..

Rasulullah s.a.w. ingin mendapat keyakinan bahwa niat Sayyidah Khadijah r.a. itu sungguh-sungguh maka beliau s.a.w. menyatakan bahwa segera setelah beliau s.a.w. menerima budak-budak Sayyidah Khadijah r.a., mereka akan dimerdekakan. Dan memang beliau s.a.w. benar-benar telah melaksanakannya.

Tambahan pula, bagian terbesar dari harta-benda yang diterima beliau s.a.w. dari Sayyidah Khadijah r.a. dibagi-bagikan beliau s.a.w. kepada kaum fakir-miskin. Di antara budak-budak yang dimerdekakan terdapat Zaid (bin Haritsah). Ia tampak lebih cerdas dan lebih tangkas daripada yang lain-lain (Hisyam).

Sejak Kenabian: Bersama Sayyidah Khadijah Selama 10 Tahun

Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Mahmud r.a. (1992: 12-13) menjelaskan  bahwa ketika usia Rasulullah s.a.w. telah lebih dari 30 tahun, cinta dan ibadah kepada Allah s.w.t. mulai kian menguasai beliau s.a.w..

Muak akan kedurhakaan, kejahatan dan pelbagai dosa kaum Mekkah, beliau s.a.w. memilih suatu tempat, 2-3 mil jauhnya, untuk bertafakur. Tempat itu di puncak sebuah bukit, semacam gua yang terbentuk dari batu.

Sayyidah Khadijah r.a. biasa menyediakan perbekalan untuk beberapa hari (menurut Ibnu Ishaq [2012: 146]: sebulan setiap tahun), dan dengan membawa perbekalan itu beliau s.a.w. mengasingkan diri di gua Hira’. Dalam gua itu beliau s.a.w. melihat kasyaf (penglihatan ghaib). Kejadian itu terjadi dalam gua itu. Beliau s.a.w. melihat suatu wujud yang memerintahkan kepada beliau s.a.w. membaca. Rasulullah s.a.w. menjawab bahwa beliau s.a.w. tidak mengetahui apa yang harus dibaca dan bagaimana harus membacanya. Wujud itu memaksa dan akhirnya Rasulullah s.a.w. membaca Ayat-ayat berikut (yang terjemahannya adalah):

Bacalah dengan nama Tuhan Engkau Yang menciptakan.

Menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah! Dan Tuhan engkau adalah Maha Dermawan,

Yang mengajar dengan pena,

Mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS 96/Al-Alaq: 2-6).

Sesudah mendapat pengalaman yang maha hebat itu beliau s.a.w. pulang ke rumah dalam keadaan sangat gelisah dengan wajah yang muram.

Atas pertanyaan Sayyidah Khadijah r.a., beliau s.a.w. mengisahkan seluruh pengalaman beliau s.a.w. dan menggambarkan rasa takut dan gelisah beliau s.a.w. dengan perkataan:

“Seorang lemah seperti aku ini, betapa aku dapat melaksanakan tugas yang hendak diletakkan Tuhan di atas pundakku.”

Sayyidah Khadijah r.a. segera menjawab:

“Demi Allah, Dia tidak menurunkan firman-Nya supaya engkau gagal dan terbukti tidak layak, kemudian meninggalkan engkau.

Betapa mungkin Tuhan berbuat demikian, sedang engkau baik dan ramah terhadap sanak-saudara, menolong si miskin dan terlantar dan meringankan beban mereka?

Engkau menghidupkan kembali nilai-nilai baik yang  telah lenyap dari negeri kita.

Engkau perlakukan tamu-tamu dengan hormat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan.

Dapatkah engkau dimasukkan oleh Tuhan ke dalam suatu cobaan?” (HR Bukhari).

Setelah berkata demikian Sayyidah Khadijah r.a. membawa Rasulullah s.a.w. kepada saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, seorang Kristiani. Ketika Waraqah mendengar cerita itu ia berkata:

“Malaikat yang turun kepada Musa, aku yakin, telah turun pula kepada engkau” (HR Bukhari dan Ishaq: 2012: 148).

Waraqah juga mengatakan:

“Jika ini benar wahai Khadijah (r.a.), pastilah Muhammad (s.a.w.) adalah nabi untuk umat ini. Aku tahu pasti bahwa umat ini akan mempunyai seorang nabi yang dinanti kedatangannya dan kini telah tiba waktu kemunculan nabi tersebut” (Ishaq: 2012: 117).

Sayyidah Khadijah r.a. adalah Wanita Pertama yang Beriman

Ibnu Ishaq (2012: 150-151) berkata bahwa Sayyidah Khadijah r.a. mengimani Rasulullah s.a.w. dan membenarkan seluruh yang beliau bawa berasal dari Allah s.w.t. serta memberikan dukungan sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah s.w.t.. Dengan masuk Islamnya Sayyidah Khadijah r.a. maka beliau r.a. adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta membenarkan apa yang beliau (s.a.w.) bawa berasal dari Allah s.w.t..

Dengan demikian maka beban Rasulullah s.a.w. semakin ringan. Jika Rasulullah s.a.w. mendengar umpatan dan caci-maki terhadap beliau s.a.w. yang membuatnya sedih, Allah s.w.t. menghilangkan kesedihan itu melalui Sayyidah Khadijah r.a..

Sayyidah Khadijah r.a. memotivasi beliau s.a.w., meringankan bebannya, membenarkannya dan menganggap remeh reaksi negatif manusia terhadapnya.

Keutamaan Sayyidah Khadijah r.a.

Ibnu Ishaq (2012: 151) berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, “Aku membawa kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah dari qashab (mutiara yang berlubang) yang di dalamnya tidak ada suara riuh dan kelelahan” (HR: Ahmad no. 1758 dan Al-Hakim no. 4849).

Ibnu Hisyam berkata bahwa Jibril berkata kepada Rasulullah s.a.w., “Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhan-nya.”

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Wahai Khadijah, ini dia Jibril menyampaikan salam dari Tuhan-nya.”

Khadijah berkata, “Allah adalah Kesejahteraan (Salam), dari-Nya kesejahteraan dan kesejahteraan juga atas Malaikat Jibril” (HR At-Thabrani dan Ishaq: 2012: 151).

Tahun Duka-cita: Wafatnya Sayyidah Khadijah r.a.

Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Mahmud r.a. (1992: 30-31) menjelaskan bahwa aniaya makin lama makin keras dan tak tertanggungkan.

Pertentangan telah makin menjadi-jadi. Kaum Mekkah mengadakan musyawarah besar lagi. Pada rapat itu diputuskan mengadakan pemboikotan menyeluruh terhadap Muslimin. Kaum Mekkah harus memutuskan semua perhubungan dengan mereka, tidak akan belanja dari mereka dan tidak akan menjual apa-apa kepada mereka.

Rasulullah s.a.w., keluarga beliau dan sanak-saudara beliau, walau bukan Muslim tetapi memihak mereka, terpaksa mencari perlindungan ditempat yang terpencil milik Abu Thalib. Tanpa uang, tanpa sarana dan tanpa bekal hidup, keluarga Rasulullah s.a.w. dan kaum kerabat sangat menderita oleh tindakan blokade itu. Tiga tahun lamanya (7-10 Nabawi) blokade itu tidak kendur dan longgar.

Akhirnya, 5 orang yang berperikemanusiaan memberontak terhadap keadaan itu. Mereka menjumpai sanak-saudara yang ikut terkurung, menawarkan penghapusan boikot dan mengajak mereka keluar dari kurungan. Abu Thalib keluar dan menyesali kaumnya.

Pelanggaran blokade 5 orang itu kemudian diketahui seluruh Mekkah, tetapi rasa perikemanusiaan pun tergerak pula dan kaum Mekkah mengambil keputusan untuk membatalkan dan menghapuskan pemboikotan itu. Boikot telah lewat, tetapi dampaknya tidak.

Dalam beberapa hari istri Rasulullah s.a.w., Sayyidah Khadijah r.a., wafat dan sebulan kemudian paman Rasulullah, Abu Thalib menyusul (Hadhrat Mahmud r.a.: 1992: 20).

Sayyidah Khadijah r.a. dimakamkan di Mekkah Al-Mukarramah (Hashem: 2007: 368) pada usia 65 tahun (Al-Istanbuli: 2009: 48).

Sedangkan Abu Thalib wafat pada usia 87 tahun (Sya’labi: 1997: 96).

Rasulullah s.a.w. kini kehilangan kawan hidup dan bantuan Sayidatina Khadijah r.a., dan beliau s.a.w. bersama kaum Muslimin kehilangan perlindungan dan bantuan Abu Thalib.

Wafatnya beliau-beliau itu tentu saja membawa akibat yaitu hilangnya simpati-umum.

Tahun Duka-cita ini terjadi dari 15 Mei 616 sampai 619 M. Sedangkan wafatnya kedua tokoh penting tersebut terjadi pada tahun 620 M (Hashem: 2007: 87-88).

Putra-Putri Rasulullah s.a.w. dari Sayyidah Khadijah r.a.

Ibnu Ishaq (2012: 116) berkata: Dari Sayyidah Khadijah r.a.-lah seluruh putra-putri Rasulullah s.a.w. dilahirkan kecuali Ibrahim bin Muhammad s.a.w. (berasal dari Sayidatina Mariah binti Syam’un Al-Kibti). Putra-putrinya adalah:

  1. Al-Qasim (dengan gelar: Ath-Thayyib)
  2. Abdullah (dengan gelar: Ath-Thahir)
  3. Zainab (kemudian hari bersuamikan Abu Al-Ashi bin Rabi’)
  4. Ruqayyah (kemudian hari bersuamikan Hadhrat ‘Utsman bin ’Affan r.a.)
  5. Ummu Kultsum (kemudian hari bersuamikan Hadhrat ‘Utsman bin ’Affan r.a.) dan
  6. Fathimah (kemudian hari bersuamikan Hadhrat ‘Ali bin Abu Thalib r.a.).

Al-Qasim dan Abdullah: mereka meninggal dunia (masih bayi) pada masa jahiliyah. Sedangkan putri-putri beliau s.a.w. hidup hingga zaman Islam, masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah s.a.w..

MONOGAMI KEDUA (Selama 3 Tahun):

BERSAMA SAYYIDAH SAWDAH r.a.

Muhammad Ibrahim Salim dalam bukunya, “Tokoh-tokoh Wanita di Sekitar Rasulullah saw” (1993: 28-29) mengisahkan bahwa para sahabat radhiyallloohu ‘anhum memperhatikan kesendirian Nabi s.a.w. sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. wafat dan berharap kiranya beliau (s.a.w.) menikah. Barangkali dalam pernikahan itu ada yang menghibur kesendiriannya.

Akan tetapi, siapa yang berani berbicara kepada beliau s.a.w.?

Khaulah binti Hakim maju untuk melakukan tugas tersebut. Maka dia berbicara kepada Rasulullah s.a.w. dan menawarkan Sayyidah ‘Aisyah binti Abu Bakar r.a., namun beliau r.a. masih kecil. Maka biarlah beliau r.a. dipinang, kemudian ditunggu hingga matang (dewasa).

Akan tetapi, siapakah yang memperhatikan urusan-urusan Nabi s.a.w. dan yang melayani putri-putri serta memenuhi rumahnya?

Pernikahan dengan Sayyidah ‘Aisyah r.a. tidak akan berlangsung sebelum 2 atau 3 tahun lagi. Siapakah gerangan wanita yang memimpin urusan-urusan Nabi s.a.w. dan memelihara putri-putri beliau s.a.w.? Beliau adalah Sayyidah Sawdah binti Zam’ah r.a. dari Bani Adi bin Najjar.

Rasulullah s.a.w. mengizinkan Khaulah meminang keduanya. Pertama, Khaulah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar r.a., kemudian ke rumah Zam’ah r.a.. Dia menemui putrinya, Sayyidah Sawdah r.a., dan berkata, “Kebaikan dan berkah apa yang dimasukkan Allah kepadamu, wahai Sawdah?”

Sayyidah Sawdah r.a. bertanya karena tidak tahu maksudnya, “Apakah itu, wahai Khaulah?”

Khaulah menjawab, “Rasulullah (s.a.w.) mengutusku untuk meminangmu.”

Sayyidah Sawdah r.a. berkata dengan suara gemetar, “Aku berharap engkau menemui ayahku dan menyampaikan hal itu kepadanya.”

[Baca dialog ini selanjutnya di kitab Tarikh Ath-Thabari 3/176 dan As-Simthuts Tsamin, 102].

Maka terjadilah kesepakatan dan berlangsunglah pernikahan.

Beliau r.a. adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi s.a.w. sesudah Sayyidah Khadijah r.a. dan beliau r.a. sendiri yang bersama Nabi s.a.w. selama kurang lebih 3 tahun hingga berumah tangga dengan Sayyidah ‘Aisyah r.a. (Imam Adz-Dzahabi, Siyar A’lamiin Nubala’: 2: 190).

Latar belakang Sayyidah Sawdah r.a.

Sayyidah Sawdah r.a. mengalami situasi yang menyebabkan Rasulullah s.a.w. mengulurkan tangannya yang penyayang untuk menolong masa tua dan meringankan beban hidup yang dirasakannya.

Sayyidah Sawdah r.a. telah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama bersama suami, putra pamannya. Kemudian suaminya meninggal sebagai muhajir dan Sayyidah Sawdah r.a. tinggal sendirian. Sayyidah Sawdah r.a. menjadi janda yang hidup di perantauan sebelum tiba di Ummul Qura.

Rasulullah s.a.w. telah terkesan oleh wanita muhajir yang mukmin dan janda itu. Ternyata, Sayyidah Sawdah r.a. setuju untuk menikah dengan Rasulullah s.a.w..

Sayyidah Sawdah r.a. hidup bekerja keras dalam mengurus rumah kenabian, sementara hatinya sarat dengan keridhaan dan iman hingga Nabi s.a.w. pergi menghadap Tuhan-nya.

Sayyidah Sawdah r.a. wafat dalam masa Khilafah Sayyidina ‘Umar ibnul Khaththab r.a.. pada tahun 54 H (ahlulhadits.wordpress.com).

Dimakamkan di pekuburan Baqi’ Al-Ghorqod (500 meter tenggara Masjid Madinah) (Hashem: 2007: 367-368).

Keutamaan Sayyidah Sawdah r.a.

Dari Sayyidah ‘Aisyah r.a., beliau berkata  bahwa sebagian istri Nabi s.a.w. berkata, “Wahai Rasulullah s.a.w., siapakah di antara kami yang paling cepat menyusulmu?”

Nabi s.a.w. menjawab, “Yang terpanjang tangannya di antara kalian.”

Kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Ternyata, Sawdah (r.a.) adalah orang yang terpanjang tangannya di antara mereka.

Kemudian hari kami baru mengetahui bahwa maksud dari “terpanjang tangannya” adalah suka sedekah. Sawdah (r.a.) memang suka member sedekah dan dia (r.a.) yang paling cepat menyusul beliau s.a.w. di antara kami (HR Syaikhain dan Nasa’i).

Sayyidah Sawdah r.a. juga meriwayatkan 5 buah hadits. Di antaranya sebuah hadits diriwayatkan dalam Shahihain (Ibnul Jauzi: Al-Mujtanaa), sedangkan menurut riwayat lain 2 buah hadits (Al-Maqdisi: Al-Kamaal fii Ma’rifatir Rijaal) [baca: Salim: 1993: 30-31].

Daftar Pustaka

     Ahmad r.a., Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud (1992). Riwayat Hidup Rasulullah saw. Bogor: Yayasan Wisma Damai.

     Ahmad, Jamil (1987). Seratus Muslim Terkemuka.

Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Masri, Nasy’at (1993). Nabi Suami Teladan. Jakarta: Gema Insani Press.

Farid, Malik Ghulam (2014). Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat. Jakarta Barat: Neratja Press.

Hashem, O (2007). Muhammad Sang Nabi. Jakarta: Ufuk Press.

Ishaq, Ibnu (2012). Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah s.a.w.. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

     Salim, Muhammad Ibrahim (1993).Tokoh-tokoh Wanita di Sekitar Rasulullah saw”.

     Surabaya: YPI. Al-Ustadz Umar Baradja.

     Sya’labi, Prof. Dr. A. (1997). Sejarah dan Kebudayaan Islam (jilid 1). Jakarta: Al Husna Zikra.

     ahlulhadits.wordpress.com

     Bukhari, Imam. Bab Pernikahan Nabi s.a.w. dengan Khadijah  versi Kompilasi Chm oleh: Abu Ahmad as Sidokare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *